top of page

L2C
Live 2 تغییر دهید
عشق 2 تغییر
یادگیری 2 تغییر

در L2C ما در حال ترویج ابتکاراتی برای خدمت به افرادی هستیم که بیشتر به آنها نیاز دارند.


ما معتقدیم که به منظور افزایش آگاهی عمومی در مورد برخی از مبرم ترین مسائلی که امروزه پناهندگان با آن مواجه هستند، اقدامی فوری انجام دهیم.
 

این وب سایت برای پناهندگان مهاجر توسط مهاجران و پناهندگان ایجاد شده است.

bottom of page