top of page

L2C
یاد بگیرید 2 تغییر دهید

آلمانی و انگلیسی را یاد بگیرید  4 رایگان

با این ابتکار، هدف ما ارتقای فرصت های بزرگ برای نیازمندان است. با یادگیری زبان محلی، افراد می توانند با توانایی های خود توانمند شوند و اعتماد به نفس لازم برای به کار بستن پتانسیل های خود را به دست آورند. امروز با تماس با تیم ما درباره کار ما بیشتر بدانید.

L4C Learn 4 Life: What We Do
bottom of page